Drets del pacient

Adjunts:
AdjuntDescripcióMida (Kb)
Descarregar aquest arxiu (carta_drets_deures.pdf)Carta amb els Drets i Deures del PacientCarta amb els Drets i Deures del Pacient903 kB
Descarregar aquest arxiu (drets_deures_folleto.pdf)Folletó amb el resum dels Dret i DeuresFolletó amb el resum dels Dret i Deures1229 kB
Descarregar aquest arxiu (estracte_llei_21-2000_mas_complement_16-2010.pdf)Estracte Llei 21-2000 + complement a la Llei 21-2000Estracte Llei 21-2000 + complement a la Llei 21-2000568 kB
Descarregar aquest arxiu (llei_general_de_sanitat_14-1986.pdf)Llei General de Sanitat de 14-1986Llei General de Sanitat de 14-1986279 kB
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària.
 
2. Drets relacionats amb l'autonomia de la persona
2.1. Dret a ser informat prèviament, per tal de poder donar després el seu consentiment (consentiment informat)perquè se li realitzi qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic
S’entén per consentiment informat l’acceptació d’un procediment, per part d’un malalt, després de tenir la informació adequada i amb l’antelació suficient, per implicar-se lliurement en la decisió (riscos, beneficis, efectes secundaris del procediment, procediments alternatius, etc.).
De tota manera, el malalt pot retirar el seu consentiment, amb llibertat total, en qualsevol moment.
Situacions d’excepció davant l’exigència del consentiment informat:
- Quan la no intervenció suposi un risc per a la salut pública.
- Quan la urgència no permeti demores, perquè pot ocasionar lesions irreversibles o perquè hi ha perill de mort.
Situacions d’atorgament del consentiment per substitució:
- Quan el malalt, a criteri del metge responsable de l’assistència o de l’equip de professionals que l’atén, no sigui competent per entendre la informació, com a conseqüència de trobar-se en un estat físic o psíquic que no li permeti fer-se càrrec de la seva situació, el consentiment s’haurà d’obtenir dels familiars, dels representants o de les persones que hi estan vinculades.
- En els casos d’incapacitat legal. La persona titular de la tutela necessita autorització judicial per aplicar a la persona incapacitada tractaments mèdics que, fonamentalment, puguin posar en greu perill la seva vida o la seva integritat física o psíquica. Si la immediatesa en l’aplicació d’aquest tractament no fes possible obtenir aquesta autorització, la comunicació es farà al jutjat o consell de tutela en un termini de vint-i-quatre hores com a màxim.
- En els casos de persones internades per raó de trastorn psíquic, els familiars o la persona interessada necessiten autorització judicial per aplicar a la persona afectada tractaments mèdics que, fonamentalment, puguin posar en greu perill la seva vida o la seva integritat física o psíquica. Si la immediatesa en l’aplicació d’aquest tractament no fes possible obtenir aquesta autorització, la comunicació es farà al jutjat o consell de tutela en un termini de vint-i-quatre hores com a màxim.
Aquest consentiment s’ha de fer per escrit en els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics invasius i, en general, quan es duguin a terme procediments que suposin riscos i inconvenients notoris i previsibles, susceptibles de repercutir en la salut del pacient, o del fetus, si és el cas d’una dona que estigués embarassada.
En tots els casos en què el pacient hagi expressat per escrit el seuconsentiment informat, tindrà dret que se li doni una còpia del document signat.
 
2.2 Dret del malalt a escollir entre les diferents opcions terapèutiques i de renunciar a rebre tractaments mèdics o les actuacions sanitàries proposades
El pacient té el dret a escollir lliurement, entre les opcions que presenti el responsable mèdic, i el de refusar proves diagnòstiques i/o tractaments, si no hi està d'acord.
El malalt té dret a escollir entre diferents opcions terapèutiques i/o a renunciar a rebre tractaments mèdics, fins i tot els que siguin vitals. Elconsentiment informates farà d’acord amb el que preveu l’apartat 2.1 i li seran d’aplicació les mateixes excepcions.
En cap cas, no se li podran negar les cures, els tractaments i el suport que necessiti, i, quan convingui, se li han d’oferir tractaments alternatius, si n’hi haguessin en el centre, o bé es donarà l’orientació per trobar aquest recurs adequat, abans que es produeixi l'alta.
 
2.3 Dret del menor a ser consultat, a fi que la seva opinió sigui considerada com un factor determinant, en funció de la seva edat i del seu grau de maduresa, de les decisions en relació amb les intervencions que es puguin adoptar sobre la seva salut.
Quan el menor no sigui competent - ni intel·lectualment ni emocionalment- per comprendre l’abast de la intervenció sobre la seva salut, el consentiment l’ha de donar el seu representant, després d’haver escoltat, en tot cas, la seva opinió si és més gran de 12 anys. En la resta de casos i, especialment, en casos de menors emancipats i adolescents de més de 16 anys, el menor ha de donar personalment el seu consentiment.
 
2.4. Tota persona té el dret a viure el procés de la seva mort, d'acord amb el seu concepte de dignitat.
Tota persona té el dret a viure el procés que s’esdevingui fins a la seva mort, amb dignitat. El malalt té dret a rebutjar qualsevol tractament que s’encamini a prolongar la seva vida, quan cregui que una terapèutica o intervenció pot reduir la seva qualitat de vida, fins a un grau incompatible amb la seva concepció de la dignitat de la persona, i així evitar l’anomena’t aferrissament terapèutic.
Totes les persones tenen dret a poder accedir als tractaments pal·liatius de confort i, en particular, al del dolor, que s’han de facilitar en l’entorn més idoni possible (domicili, hospital, etc.).
Quan el pacient es trobi a l’hospital, s’haurà de facilitar al màxim l’acompanyament dels familiars, en un context social adient que en permeti la intimitat i, finalment, el dol.
Si la mort s’esdevé a l’hospital, s’hi haurà de tenir una cura especial, a fi que els familiars i les persones properes rebin un tracte i unes orientacions adequats en aquest moment.
Els procediments i les actuacions corresponents no podran incorporar previsions contràries a l’ordenament jurídic.
 
2.5. Dret que es tinguin en compte les voluntats anticipades, establertes mitjançant el document corresponent
En el document de voluntats anticipades una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte, quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat, d’acord amb els requisits i efectes que s’estableixin normativament.
No es poden tenir en compte voluntats anticipades o actuacions que incorporin previsions contràries a l’ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no es corresponguin exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst a l’hora d’emetre-les. En aquests casos, es farà l’anotació raonada pertinent a la història clínica del pacient.
 
9.1. Dret a disposar de la carta de drets i deures, en tots els centres sanitaris
En tots els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, hi ha d’haver a disposició de tothom la carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i els serveis sanitaris, com a marc de la relació entre el centre i els usuaris.
 
10.3. Dret a rebre una atenció sanitària continuada i integral
Tot pacient té uns drets concrets en aquest àmbit:
- a tenir en l’atenció primària un metge responsable d’integrar el seu procés assistencial i l’atenció rebuda al llarg del temps, així com un professional d’infermeria de referència.
- a rebre atenció sanitària que inclogui mesures de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació.
- que hi hagi mecanismes de cooperació i coordinació entre els diferents nivells, entitats, centres i professionals implicats en la seva atenció, amb la finalitat de garantir-ne la qualitat.
 
Enllaços: